opetus / teaching

upcoming in English

Työskentelen kuvataiteilijana ja kuvataideopettajana. Minulle ne ovat samanarvoisia taiteen tekemisen väyliä, joilla on erilaiset tavat, käytännöt ja ympäristöt. Kaikessa työssäni pyrin haastamaan vaihtoehtoisiin huomaamisen, näkemisen, ymmärtämisen ja toimimisen tapoihin sekä tarjoamaan keinoja niihin. Pedagogisia erityiskiinnostuksiani ovat kriittisen ajattelun opettaminen, feministinen pedagogiikka sekä ilmasto-, ympäristö- ja mediakasvatus.

Kriittinen ajattelu on mielestäni yksi tärkeimmistä taidoista nykypäivän muuttuvassa maailmassa. Ilmasto, työelämä ja talous käyvät läpi valtavaa muutosta. Kulttuurimme on läpikotaisin medioitunut eli vuorovaikutus asioiden kanssa tapahtuu pääasiallisesti jonkin median kautta. Kriittinen ajattelu on hedelmällistä asioiden kyseenalaistamista, jonka taitaja pystyy tarkastelemaan asiaa monipuolisesti, pohtimaan sitä eri näkökulmista, tekemään perustellut johtopäätökset ja toimimaan niiden mukaan. Tästä on hyötyä kaikessa ihmissuhteista uutisten lukemiseen ja tulevaisuuden suunnitelmista somen selaamiseen.

Luovuudessa on kysymys jonkin asian tekemisestä uudenlaisella tavalla, uudenlaisesta ajattelusta, uuden luomisesta. Kriittinen ajattelu tukee luovuutta. Kun tarkastelee jotain asiaa perinpohjaisesti, voi huomata, miten sen voisi tehdä toisin.

Ilmastokriisi on suurin ihmiskuntaa kohdannut kriisi, ja sen kriittiset hetket ovat nyt. Luomme tällä hetkellä ihmiskunnan tulevaisuutta. Tämän huomioiminen opetuksessa ja kasvatuksessa on keskeistä. Kuvataideopetuksen myötä on esimerkiksi mahdollista kohdata ja käsitellä kriisiin liittyviä tunteita ja ajatuksia sekä kuvitella kestävämpää tulevaisuutta.

Pyrin parhaani mukaan käsittelemään opetuksessani eri vallankäytön muotoja sekä olemaan kriittisen tietoinen omasta valtapositiostani opettajana. Pidän dialogisuutta merkittävänä osana omaa opetustani.

Pidän opettajan myös työn suorasta vuorovaikutuksesta ja vuorovaikutuksesta saatavasta välittömästä palautteesta.

Viime vuosina olen työskennellyt perusopetuksessa ja lukiossa. Lisäksi opettanut useita soveltavia ja irrottelevia kuvataidekursseja vapaassa sivistystyössä, sekä järjestänyt luonnoskirjakursseja Turun saaristoon yhteistyössä Saaristopolku Oy:n kanssa. Seuraava kurssi on suunnitteilla kesäksi 2024.

Kuvia kursseilta täällä

etusivu / home