TYÖSKENTELYSTÄNI / ABOUT MY WORK

Taide on minulle käytännön filosofiaa. Taiteen tekeminen ja kokeminen voivat olla välineitä erilaisten todellisuusnäkökulmien ottamiseen tai niiden huomaamiseen. Taideteokset ovat kommunikaatiota, ehdotuksia, kysymyksiä. Ajattelen, että taiteessa on erityistä herkkyyttä ympäröivää maailmaa, sen ilmiöitä ja ihmisiä kohtaan.

Työskentelen kuvataiteilijana ja taideopettajana. Minulle ne ovat samanarvoisia taiteen tekemisen väyliä, joilla on erilaiset tavat, käytännöt ja ympäristöt. Työssäni pyrin tarjoamaan ja haastamaan vaihtoehtoisiin huomaamisen, näkemisen, ymmärtämisen ja toimimisen tapoihin.

//

For me art is practical philosophy. Making and experiencing art can be tools on taking different views on reality, or even noticing they exist. Art pieces are communication, proposals, questions. Within art I think there is a high sensitivity towards the world around, it’s phenomenas and people.

I work as a visual artist and art teacher. For me they are both equal ways for making art, just with different means, practicalities and surroundings. In my work I aim to provide and challenge for alternative ways of noticing, seeing, understanding and acting.