Maalauksia sankareista

Paintings of heroes

10.9.-2.10.2015
Galleria Ars Nova
Linnankatu 9, Savonlinna

(in English below)

Maalauksia sankareista –näyttely toteutettiin yhteistyössä Savonlinnan Taidelukion sovelletun kuvataiteen 2.vsk:n opiskelijoiden kanssa. Taidelukiolaiset päättivät pyynnöstäni näyttelyn teeman ja antoivat ohjeita maalausten maalaamiseen.Yhteistyö toteutettiin siten, että tein kuvataiteen lehtori Kati Sinkkoselle ehdotuksia tehtävistä, jotka hän mahdollisuuksien mukaan toteutti ryhmän kanssa.Tehtävissä esimerkiksi tutustuttiin suomalaisten nykytaiteilijoiden näyttelyihin ja pohdittiin niiden teemoja; tehtiin miellekarttoja valitusta näyttelyn teemasta sekä hahmoteltiin näyttelyyn tulevien maalausten aiheita ja värimaailmaa.

Näyttelyn teemaksi ryhmä valitsi ”Pienet suuret sankarit”. Heidän pohdinnassaan nousi esiin arjen sankaruus: perheen merkitys, luonto ja eläimet sekä yksilön rohkeat valinnat toimia oikein. Pyrin maalaamaan yksinkertaisia ja häivähdyksenomaisia muotokuvia hetkistä, joissa voi nähdä suuruuden ympäröivissä ihmisissä, eläimissä ja maailmassa.

Pyysin taidelukiolaisia yhteistyöhön, koska halusin leikitellä tyypillisellä yhteisötaiteen asetelmalla, jossa taiteilija ohjaa yhteisöä taiteen tekemisessä. Mitä tapahtuu, kun yhteisö antaa taiteilijalle ohjeita hänen työnsä tekemisessä? Halusin myös antaa nuorille taidelukiolaisille mahdollisuuden vaikuttaa siihen, minkälaista taidetta heidän kotikaupungissaan on esillä. Samalla he oppivat taiteilijan työn arjesta.Ryhmä auttoi minua myös näyttelyn tiedotuksessa, ripustuksessa sekä avajaisten järjestämisessä. Lopuksi vietimme yhteiset näyttelyn lopettajaiset, joissa käytiin läpi näyttelyn ydin, yhteinen prosessimme.

 
 

Paintings of heroes exhibition implemented in a co-operation with the second year students of Savonlinna Senoir High School of Arts. By my request they decided the theme of the exhibition and gave me instructions on making the paintings. Co-operation was carried out so that I made suggestions of the tasks for Kati Sinkkonen, visual art’s lecturer. She fulfill the tasks with the group whenever possible. In the tasks group for example familiarized with Finnish contemporary artist’s exhibitions and pondered their themes; made mind-maps on the exhibition’s theme decided and drafted the subjects and colors for the paintings.

The group chose theme of the exhibition to be ”Small big heroes”. Heroism of the everyday life came to prominence in their discussions. The meaning of family, nature and animals as well as the individual’s courage to right. In my aim was to paint simple portraits of the fleeting moments when it is possible to see the greatness in the people, animals and the world around.

I asked the high school in co-operation because I wanted to play with the typical set up in communal art where the artist is guiding the community in making art. What happens when the community is guiding the artist? I also wanted to give the high schoolers an opportunity to have an influence on what kind of art is exhibited in their home town. At the same time they learned about the everyday life of an visual artist. The group helped me also in the publicity, hanging and organizing the opening. In the end of the exhibition we had a closing party, where we discussed the core of the exhibition: our process together.

etusivu / home